مصاحبه با راديو اقتصاد 2 دي ماه 1395 599
02/10/1395


در اين  برنامه مجري برنامه خانم شعباني در مورد تغيير ذائقه غذايي مردم از دکتر حميدرضا اسماعيل خو سئوالاتي پرسيده اند.
مصاحبه با راديو اقتصاد ( 2 دي ماه 1395 ) ساعت 17:30 در برنامه 98 ها