اخبار مجموعه درینه
در بازاريابي محتوايي يک اصل وجود دارد : "مخاطبان شما در پي محتواي شما، محصولات شما و برند شما نيستند . آنها به دنبال خلاء اطلاعاتي و پاسخ به سئوالات خود هستند. اين اصل خيلي ساده و بديهي به نظر ميرسد اما تعداد کمي از ما آنرا رعايت ميکنيم.
در بازاريابي محتوايي يک اصل وجود دارد : "مخاطبان شما در پي محتواي شما، محصولات شما و برند شما نيستند . آنها به دنبال خلاء اطلاعاتي و پاسخ به سئوالات خود هستند. اين اصل خيلي ساده و بديهي به نظر ميرسد اما تعداد کمي از ما آنرا رعايت ميکنيم.
  1