تحقيق

اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در حوزه بازاريابي ديجيتالي ، بازاريابي محتوايي 

 

يکي از حلقه هاي مفقوده بازاريابي ديجيتالي و بازاريابي محتوايي در ايران ، انجام پژوهش هاي علمي هم در توليد مدلهاي مفهومي جديد و هم پياده سازي مدلهاي موفق جهاني است . لذا يکي از دغدغه هاي اينجانب،  انجام تحقيقات در اين حوزه با سازه هاي محکم و بروشهاي علمي ميباشد . اين مهم با تيم سازي از اساتيد محترم دانشگاهها ، دانشجويان و علاقه مندان به حوزه بازاريابي ديجيتالي و بازاريابي محتوايي  امکان پذير ميباشد . لذا از کليه اساتيد محترم و دانشجويان پر انگيزه و همينطور مديران محترم شرکتها دعوت به همکاري در خصوص اجراي طرحهاي تحقيقاتي در اين حوزه مينمايم. 

ايميل :   info@esmaeilkhoo.com

تلفن همراه :  09122175196

فرم تماس