پروژه های شرکت درینه
نشست خبري کنسرسيوم کسب و کارهاي اينترنتي ايران با رسانه ها
سخنراني در سمينار تجارت الکترونيکي توکيو(ژاپن)
همايش بازاريابي 21 مرداد ماه در سالن همايشهاي کتابخانه ملي ايران
جلسه دفاع از تز دکترا در دانشگاه ژان مولن
سمينار بازاريابي ديجيتالي در سالن همايش بن ژيوار
 
  1